ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

60 – lecie SOSW w Długoborzu

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Długoborzu wczoraj obchodził 60 lat funkcjonowania na terenie powiatu zambrowskiego. Z tej też okazji szkoła świętowała również nadanie placówce imienia św. Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, którą koncelebrował biskup Tadeusz Bronakowski. Następnie odbyło się odsłonięcie pamiątkowej tablicy umiejscowionej w jednym z korytarzy placówki. W dalszej części przybyli goście złożyli na ręce Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu Katarzyny Jakimiuk prezenty oraz gratulacje.

Na zakończenie wczorajszej święta ośrodka wyświetlono prezentację z zarysem historycznym placówki oraz artystyczny wyraz na scenie zaprezentowali wychowankowie SOSW.

Na uroczystości obecni byli m.in: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak, Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski, Wicestarosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Sławomir Baran, Burmistrz Zambrowa Kazimierz Dąbrowski, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Zambrów Zbigniew Jach, wójtowie gmin z terenu powiatu zambrowskiego: Jarosław Kos, Sylwester Jaworowski oraz Teresa Grodzka, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Marek Adam Komorowski, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, placówek oświaty, kuratorium oświaty, radni, emerytowani nauczyciele SOSW w Długoborzu, nauczyciele placówki oraz społeczność szkoły.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

 • IMG_0705
 • IMG_0708
 • IMG_0710
 • IMG_0711
 • IMG_0713
 • IMG_0716
 • IMG_0718
 • IMG_0720
 • IMG_0728
 • IMG_0732
 • IMG_0744
 • IMG_0745
 • IMG_0757
 • IMG_0763
 • IMG_0764
 • IMG_0770
 • IMG_0776
 • IMG_0787
 • IMG_0791
 • IMG_0800

 

Zmiany w Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie pełniła będzie młodsza inspektor Anna Bajeńska. Nowa komendant pochodzi z Białegostoku. Pierwsze policyjne kroki w swojej karierze stawiała w Oddziałach Prewencji w Białymstoku. Później pełniła służbę w KMP w Białymstoku oraz na stanowiskach kierowniczych w białostockich komisariatach II a następnie III. W roku 2014 została powołana na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce. W roku 2016 objęła stanowisko Komendanta w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Podczas uroczystości przekazania obowiązków nowej komendant jednostki policji w Zambrowie odbyło się również oficjalne pożegnanie byłego już komendanta Andrzeja Puchalskiego. Na uroczystości obecni byli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Podinspektor Jacek Tarnowski, przedstawiciele władz samorządowych, policjanci oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie oraz lokalne media.

Młodszy Inspektor Andrzej Puchalski pełnił obowiązki komendanta w Zambrowie od 2016r. Z przyczyn zdrowotnych zrezygnował z funkcji i poddał się do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

 • IMG_0645
 • IMG_0648
 • IMG_0649
 • IMG_0652
 • IMG_0653
 • IMG_0657
 • IMG_0662
 • IMG_0664
 • IMG_0665
 • IMG_0679
 • IMG_0680
 • IMG_0692
 • IMG_0695
 • IMG_0699
 • IMG_0701

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 24 października 2017 r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XXXI sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie".

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2017 rok;
 2. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie;
 3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie;
 4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie;
 5. przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie poprzez zmianę siedziby szkoły;
 6. ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Miasto Zambrów i określenia granic ich obwodów;
 7. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli przedszkoli pracujących w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i młodszych;
 8. nadania nazwy rondu;
 9. zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
 10. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 11. udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 12. przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Zambrów na lata 2017 - 2022.
 1. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta Zambrów w 2017 roku.
 2. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Miasta Zambrów w 2017 roku.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
 4. Informacja Miejskiego Ośrodka Kultury dotycząca przedstawienia planu pracy na 2018 rok.
 5. Informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 6. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza
nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów

 1. Przedmiotem sprzedaży na własność jest nieruchomość stanowiąca własność Miasta Zambrów o  powierzchni 0,0141 ha oznaczona w operacie ewidencji gruntów działką nr 1583/15 położona w Zambrowie przy ul. Jantarowej. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą LM1Z/00000008/7.
  Na nieruchomości przy granicy z działką nr 1583/17 usytuowana jest część komórek komunalnych zlokalizowanych głównie na działce nr 1583/17, która zajmuje trójkąt o wymiarach 2,70 m x 2,05 m x 3,39m. W odległości 0,71 m od granicy z działką nr 1582/23  usytuowana jest stanowiąca własność prywatną część ogrodzenia z przęseł metalowych na fundamencie o długości 2,98 m i szerokości 0,28 m. Od strony granicy z działką nr 1583/10 na nieruchomości usytuowana jest część ściany budynku stanowiącego prywatną własność o grubości w najszerszym miejscu 0,24 m.
 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący przedmiotową nieruchomość przeznaczony jest w części pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług a w części pod zabudowę usługową.  
 3. Nieruchomość będąca przedmiotem  obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym odpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony polegającym na prawie umieszczenia gazociągu średniego ciśnienia wraz przyłączeniami zgodnie z planem sytuacyjnym oraz na prawie wstępu, przechodu, przejazdu, całodobowego dostępu do urządzeń w celu prowadzenia eksploatacji, remontów, modernizacji, konserwacji, przebudowy bądź wymiany urządzeń gazowych i elementów gazociągu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub jej następców prawnych.

 4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm.) upłynął w dniu 16 października 2017 roku.
 5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 16.507,00 zł (słownie : szesnaście tysięcy pięćset siedem złotych 00/100).
 6. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 1000 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 1.600,00 zł (słownie : jeden tysiąc sześćset złotych 00/100) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 17 listopada 2017 roku.
 8. Pisemne oferty zawierające imię, nazwisko lub nazwę firmy i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, dokumenty rejestrowe w przypadku przedsiębiorców, oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu w przypadku istnienia wspólności majątkowej,  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń i oferowaną konkretną cenę bez wskazywania komisji wykonania dodatkowych przeliczeń wraz z dołączonym dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętej kopercie z napisem   „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Jantarowej ”  w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 20 listopada 2017 roku do godz. 1500.
 9. Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %, którą należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.
 10. Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
 • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 1. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 2. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku  poz. 1490 ).
 4. Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie (086) 271-22-10 w. 32.

 

XVII Dzień Papieski w Zambrowie

W ubiegłą niedzielę 15 października w Zambrowie odbyły się obchody XVII Dnia Papieskiego pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją”. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej koncelebrowaną przez dziekana dekanatu zambrowskiego ks. prał Jerzego Samsela. We mszy świętej uczestniczyły delegacje: władz samorządowych, związków, stowarzyszeń, organizacji, szkół, przedszkoli i partii politycznych, zambrowskie poczty sztandarowe, harcerze oraz mieszkańcy miasta.

Tuż po homilii wszyscy zebrani udali się pod pomnikiem świętego Jana Pawła II. Ta część uroczystości rozpoczęła się od zagrania Hymnu Watykańskiego przez Miejską Młodzieżową Orkiestrę Dętą w Zambrowie pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Witkowskiego. Następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty i wieńce. Wartę pod pomnikiem wystawiła: III Zambrowska Drużyna Harcerska „Grota”oraz IV Zambrowska Gromada Zuchowa ,,Leśne Skrzaty” działająca przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie prowadzona przez Panią podharcmistrz Elżbietę Glińską.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

 • IMG_0472
 • IMG_0473
 • IMG_0481
 • IMG_0483
 • IMG_0485
 • IMG_0490
 • IMG_0491
 • IMG_0496
 • IMG_0499
 • IMG_0504
 • IMG_0508
 • IMG_0513
 • IMG_0520
 • IMG_0522
 • IMG_0536
 • IMG_0542
 • IMG_0549
 • IMG_0550
 • IMG_0562
 • IMG_0564

 

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzony jest w całej Polsce Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia ono powołanie do życia Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Szczególnie w tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach oświaty i szkolnictwa wyższego.

14 października 2017 roku na sali widowiskowo - kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Zambrów Zbigniewem Korzeniowskim wręczył listy gratulacyjne oraz kwiaty dla nauczycieli oraz dyrektorów zambrowskich placówek oświatowych:

Podziękowania otrzymali:

 • Małgorzata Kunikowska (Miejskie Przedszkole nr 1 w Zambrowie)
 • Barbara Dołęgowska (Miejskie Przedszkole nr 3 w Zambrowie)
 • Bogusława Grabowska (Miejskie Przedszkole nr 4 w Zambrowie)
 • Małgorzata Boguszewska (Miejskie Przedszkole nr 6 w Zambrowie)
 • Elżbieta Jakubiak (Miejskie Przedszkole nr 1 w Zambrowie)
 • Kazimiera Kropiewnicka (dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zambrowie)
 • Jolanta Laskowska (dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 w Zambrowie)
 • Elżbieta Bieńkowska (dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie)
 • Emilia Bilecka (Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie)
 • Aldona Wiśniewska (zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie)
 • Jadwiga Liżewska (Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie)
 • Dariusz Grabowski (zastępca dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie)
 • Bożena Przeździecka (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Zambrowie)
 • Ryszard Świderski (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie)
 • Andrzej Szeligowski (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie)
 • Ryszard Ogrodnik (dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie)

Uroczystość uświetnił koncert Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Witkowskiego, która zagrała utwory z kultowych filmów takich jak: „Jak zdobywano Dziki Zachód”, „Stawka większa niż życie”, „Pretty Women” czy „Gang Olsena”. Wraz z orkiestrą na scenie pojawiała się grupa taneczna ENIGMA pod kierownictwem Marii Gierasimiuk.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

 • IMG_0290
 • IMG_0301
 • IMG_0305
 • IMG_0320
 • IMG_0329
 • IMG_0334
 • IMG_0335
 • IMG_0336
 • IMG_0342
 • IMG_0347
 • IMG_0352
 • IMG_0354
 • IMG_0356
 • IMG_0358
 • IMG_0359
 • IMG_0382
 • IMG_0406
 • IMG_0421
 • IMG_0453

Uwaga mieszkańcy!!!

Urząd Miasta Zambrów przypomina, że zostało założone miejskie Pogotowie oświetleniowe wykonujące naprawy oświetlenia drogowego.

Awarie można zgłaszać telefonicznie: tel. (86) 271 - 34 - 32, (86) 224 - 41- 00, w wypadku dużych awarii po godz. 15.00 i w święta: 502 474 401.

Usługi wykonuje firma PHU „ANNA” I. Kaczyński Zambrów ul. Sitarska 18.

Nie ma potrzeby zgłaszania awarii oświetlenia drogowego do Pogotowia Energetycznego i na Posterunek Energetyczny PGE Dystrybucja S.A., tam należy zgłaszać tylko inne awarie energetyczne.

Aby naprawy były szybsze Miasto Zambrów, za zgodą PGE Dystrybucja S.A., podpisało umowę na naprawy oświetlenia z zambrowską firmą posiadającą odpowiedni sprzęt i pracowników przeszkolonych do pracy pod napięciem.

Dzień Białej Laski w Zambrowie

12 października 2017 roku w Bursie Szkolnej nr 1 w Zambrowie odbyła się uroczystość związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych i Słabowidzących, potocznie zwanym Dniem Białej Laski, który w Polsce przypada na dzień 15 października. Organizatorem spotkania było zambrowskie koło Polskiego Związku Niewidomych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, jednostek organizacyjnych, członkowie związku niewidomych, organizacji pozarządowych oraz zaproszeni goście.

Spotkanie było okazją do uhonorowania przyjaciół zambrowskiego koła PZN. W tym roku z rąk Krystyny Korolczuk z Okręgu Podlaskiego Polskiego Związku Niewidomych odznaczenie otrzymali: Prezes Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zenona Zalewska oraz Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Nadzieja Krzysztof Sobuta. Podziękowania za wkład w pracę na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w powiecie zambrowskim dla Prezes Stowarzyszenia „Szansa” Teresy Szumowskiej złożyli: Starosta Powiatu Zambrowskiego Robert Rosiak, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Marta Konopka, Prezes Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zenona Zalewska oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Mariusz Gorski.

Spotkanie uświetnili swoimi występami członkowie Kapeli Ludowej „Szansa”.

Dzień Białej Laski to święto osób z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym. W Polsce jest około 500.000 takich osób, zaś Polski Związek Niewidomych zrzesza ponad 70.000 członków.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

 • IMG_0208
 • IMG_0212
 • IMG_0213
 • IMG_0215
 • IMG_0219
 • IMG_0221
 • IMG_0229
 • IMG_0232
 • IMG_0238
 • IMG_0240
 • IMG_0244
 • IMG_0249
 • IMG_0254
 • IMG_0255
 • IMG_0263
 • IMG_0267
 • IMG_0269
 • IMG_0274
 • IMG_0275
 • IMG_0277

 

Najlepsi zawodnicy uhonorowani przez Burmistrza Miasta Zambrów

Młodzi zambrowscy sportowcy w minioną sobotę zostali uhonorowani za wybitne osiągnięcia sportowe w sezonie 2016/2017 podczas Gali Sportu 2017. Organizatorem wydarzenia był Burmistrz Miasta Zambrów. Uroczystość odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie.

Siedemnaście statuetek trafiło w ręce zawodników w sportach indywidualnych i drużynowych za sukcesy na arenie europejskiej, krajowej i wojewódzkiej. Nagrody wręczali: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Wiceburmistrz Bogdan Kamiński, Przewodniczący Rady Miasta Zambrów Zbigniew Korzeniowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zambrów Krzysztof Boruc. Uroczystość poprowadził Fabian Dzieżyc.

Tuż po części oficjalnej odbył się koncert zespołu FaPki. Zespół zagrał w składzie: trąbka – Krystian Zaręba, puzon – Michał Knapkiewicz, gitara elektryczna – Piotr Krystosiak, bas – Kajetan Klimaszewski, perkusja – Norbert Zubkowicz, gitara elektryczna – Jakub Konieczny, klawisze i wokal – Weronika Jankowska oraz wokal – Fabian Dzieżyc.

Nagrodzeni:

1. Olgierd Michalski, zawodnik Hunter K1 & Muai Thai, absolwent Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie

– V miejsce mistrzostw świata ISKA Ateny – druga zawodowa walka w K1 na Słowacji

Trener: Maciej Tercjak

2. Jacek Misiewicz, zawodnik Mazowiecko – Podlaskiego Klubu Karate, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie

– I miejsce Mistrzostwa Europy Furo Karate 2016

– I miejsce Puchar Polski Furo Karate 2017

– I miejsce Puchar Polski Kyokushin Karate IBK 2017

– III miejsce Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin IBK 2016 K1 kickboxing

Trener: Artur Więzowski

3. Aleksander Anuszkiewicz, zawodnik Mazowiecko – Podlaskiego Klubu Karate, uczeń Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie

– I miejsce Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin IBK 2016 (Junior)

– I miejsce Puchar Polski Kyokushin Karate IBK 2017 (Junior) – II miejsce Puchar Polski Kyokushin Karate IBK 2016 (Junior)

Trener: Robert Gaździk

4. Karolina Olszewska, zawodniczka Zambrowskiego Klubu Karate Kyokushin, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie

– I miejsce XVII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Karate Kyokushin

Trener: Skander Youssfi

5. Hubert Predko, zawodnik Zambrowskiego Klub Karate Kyokushin, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie

– I miejsce XVII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Karate Kyokushin

Trener: Skander Youssfi

6. Kacper Kondracki, zawodnik Zambrowskiego Klubu Karate Kyokushin

– I miejsce XVII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Karate Kyokushin

Trener: Skander Youssfi

7. Marcel Plona, uczeń SP 4 w Zambrowie

– I miejsce w klasyfikacji chłopców w finale wojewódzkim w Czwórboju Lekkoatletycznym

– I miejsce w biegu na 1000m w Finale Igrzysk Województwa Podlaskiego w lekkiej atletyce

– III miejsce w indywidualnej klasyfikacji chłopców w finale wojewódzkim w Czwórboju Lekkoatletycznym

– XII miejsce w biegu na 1000m w Finale Krajowym „Czwartków Lekkoatletycznych” w Łodzi- 16-18 czerwca 2017

Trener: Krzysztof Kumór

8. Gabriela Krajewska, uczennica SP 4 w Zambrowie

– II miejsce w biegu na 200m ppł w finale Igrzysk Województwa Podlaskiego w lekkiej atletyce

– V miejsce w biegu na 80m ppł w finale Igrzysk Województwa Podlaskiego w lekkiej atletyce

Trener: Grażyna Małgorzata Łamarz

9. Patryk Czartoszewski , uczeń SP 4 w Zambrowie

– II miejsce w biegu na 600m w finale Igrzysk Województwa Podlaskiego w lekkiej atletyce

Trener: Krzysztof Kumór

10. Karolina Dzwonkowska, uczennica MG 1 w Zambrowie

– III miejsce indywidualnie w kategorii klas I podczas Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Drużynowych Biegach Przełajowych – finał wojewódzki

– IV miejsce w biegu na 600 m podczas Wojewódzkiej Gimnazjady w lekkiej atletyce – finał wojewódzki

Trener: Grzegorz Piórkowski

11. Drużyna 12 dziewcząt UKS Orkan działającego przy SP nr 3 w Zambrowie: Natalia Bielicka, Zuzanna Modzelewska, Wanesa Rybicka, Patrycja Stańczuk, Julia Leszczyńska, Julia Borowska, Małgorzata Jabłonowska, Karolina Marczyk, Zuzanna Chełska, Weronika Potęga, Wiktoria Sadowska, Wiktoria Zysik

– I miejsce w Finale Igrzysk Wojewódzkiego Podlaskiego w koszykówce dziewcząt „ENERGA BASKET CUP 2017”

– X miejsce w Polsce w Krajowym Finale „ENERGA BASKET CUP 2017” w kategorii dziewcząt

Trener: Leszek Chodkiewicz

12. Drużyna chłopców SP 4 w Zambrowie: Marcel Plona, Patryk Czartoszewski, Sebastian Dąbrowski, Eryk Kaczyński, Kacper Kościesza, Aron Michalak, Szymon Ostasiewicz, Jakub Rogaczewski, Bartosz Romanowski, Bartosz Śledziewski, Amadeusz Arcichowski, Jakub Gwardiak, Michał Janowski, Szymon Nagórka.

– III miejsce w finale województwa podlaskiego w sztafetowych biegach przełajowych w kategorii chłopców.

Trener: Krzysztof Kumór

13. Drużyna chłopców SP 4 w Zambrowie: Jakub Ołdakowski, Jakub Gwardiak, Amadeusz Arcichowski, Maciej Dębnicki, Bartosz Romanowski, Szymon Nagórka, Patryk Dąbrowski, Patryk Czartoszewski, Sebastian Dąbrowski, Szymon Ostasiewicz, Jakub Rogaczewski, Adrian Konopka, Marcel Plona

– I miejsce w klasyfikacji drużynowej chłopców w finale wojewódzkim w drużynowych biegach przełajowych

Trener: Krzysztof Kumór

14. Drużyna chłopców SP 4 w Zambrowie: Marcel Plona, Patryk Czartoszewski, Aron Michalak, Sebastian Dąbrowski, Szymon Ostasiewicz, Maciej Dębnicki, Patryk Dąbrowski

– XIII miejsce w Finale Krajowym Czwórboju Lekkoatletycznego w kategorii chłopców w Olecku

Trener: Krzysztof Kumór

15. Drużyna chłopców SP 4 w Zambrowie: Michał Dębek, Gracjan Jastrząb, Emil Zagroba, Wiktor Balik, Andrzej Tyszko, Oskar Karwowski, Miłosz Dybowski, Kacper Dybowski, Kacper Jasionek, Hubert Radwański

– I miejsce w województwie i XV miejsce w finale ogólnopolskim w kategorii chłopców U-10 w XVII edycji turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”

Trener: Jacek Kalupa

16. Drużyna dziewcząt, rocznik 2005, Stowarzyszenie Rekord Zambrów: Magdalena Dąbrowska, Olivia Tyszka, Kinga Rogulska, Małgorzata Ogrodnik

– Mistrzynie województwa podlaskiego mini siatkówki kat. trójki

– 12 miejsce na mistrzostwach Polski w Zabrzu mini siatkówki kat. trójki

Trener: Łukasz Kujawa

17. Drużyna dziewcząt, rocznik 2006, Stowarzyszenie Rekord Zambrów: Julia Mianowska Natalia Szabłowska, Aleksandra Siemieniuk

– Wicemistrzynie województwa podlaskiego

– 14 miejsce na mistrzostwach Polski w Zabrzu mini siatkówki kat. dwójki

Trener: Łukasz Kujawa

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

Zdjęcia: zambrowiacy.pl

 • DSC_4827
 • DSC_4846
 • DSC_4850
 • DSC_4852
 • DSC_4864
 • DSC_4877
 • DSC_4888
 • DSC_4894
 • DSC_4901
 • DSC_4915
 • DSC_4924
 • DSC_4929
 • DSC_4939
 • DSC_4944
 • DSC_4978
 • DSC_4996
 • DSC_5008
 • DSC_5029
 • DSC_5040
 • DSC_5059

P.H.U. "Choiński" nowym partnerem programu "Zambrów przyjazny Rodzinie 3+"

Uprzejmie informujemy, iż 22 września 2017 roku do programu „Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+” dołączyła firma P.H.U. „Choiński” Leszek Choiński z siedzibą w Zambrowie Wola Zambrowska 8, oferująca zniżki w wysokości 10% i 5% na usługi montażu stolarki budowlanej: okna, bramy, drzwi – sprzedaż, usługi transportowe, magazynowanie.

Aktualne statystyki dotyczące programu Zambrów przyjazny Rodzinie 3+:

• 406 rodzin

• Wydano 2124 karty

• W programie uczestniczy 53 firmy i podmioty

NAZWA PODMIOTU

ADRES

OFEROWANA ZNIŻKA

CZAS WOLNY

PŁYWALNIA MIEJSKA „DELFIN”

ul. Wyszyńskiego 6b

50% zniżki od biletów normalnych na basen, lodowisko i tężnię solną oraz korzystanie ze zjeżdżalni – przy płatności gotówką

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

ul. Wyszyńskiego 2a

50%

ZAMBROWSKI KLUB SPORTOWY  „OLIMPIA”

ul. Wyszyńskiego 8

50%

„HOP BĘC” ANNA KRAJEWSKA

al. Woj. Polskiego 18c

50% na wejście na salę zabaw

PHU Grzegorz Kulesza „Sala zabaw Urwislandia”

al. Wojska Polskiego 39

30% rabatu na bilet wejściowy zwykły i 20% na organizację przyjęć

GASTRONOMIA/NOCLEGI

PIZZERIA "DIAVOLO" DOROTA MILEWSKA

ul. Świętokrzyska 1

10% na pizzę i sałatki

DOM HANDLOWY „EDEN II” KACZYŃSCY

SP. J. FABRYKA JEDZENIA

ul. Piłsudskiego 5

ciepły posiłek w cenie 5,90 ZŁ podawany w godzinach 11.00 - 13.00. Nocleg rodzinny - 15% rabatu.

Hotel milena – p.p.h.e i w. BIAŁOŻYT

ul. Dworcowa 22 Milówka

34% na 7 noclegów z wyżywieniem

MEDYCYNA/zdrowie

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICO" ALINA ANKOWSKA

ul. Podleśna 45

5% rabatu na usługi z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, periodontologii oraz ginekologii

PORADNIA DIETETYCZNA

ul. Magazynowa 9

10% rabatu na porady dietetyczne

Pracownia protetyki stomatologicznej Stanisław Olszewski

ul. Przykoszarowa 5

50 % rabatu na pęknięte protezy oraz dostawianie zębów po usunięciu do protezy.

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

SKLEP SPOŻYWCZY "ANNABELLA"

al. Wojska Polskiego 35

5% zniżki na artykuły spożywcze i chemię.

Z wyłączeniem alkoholu i wyrobów tytoniowych

SKLEP SPOŻYWCZY TOMASZ KOSEK

ul. Wyszyńskiego 13

5% zniżki na artykuły: spożywcze, ogólne, chemiczne. Rabat nie obejmuje: alkoholu, papierosów, doładowań telefonicznych, pieczywa i promocji

ZAKŁAD CUKIERNICZY "ANNA" HELENA MURAWSKA - NIETUBYĆ

ul. Mazowiecka 1a

3% na wyroby cukiernicze

ODZIEŻ, ZABAWKI, GADŻETY

SKLEP OBUWNICZY STANISŁAW ŁAPIŃSKI

al. Wojska Polskiego 18

10% na obuwie i plecaki szkolne, torby podróżne

„MAMO…” SKLEP Z ART. DZIECIĘCYMI MARIOLA ŁEPKOWSKA

ul. Wyszyńskiego 4f

5% z wyłączeniem towarów katalogowych + I. Lego, Baby Design, Milli Malli, Graco, Coneco, Wader.

„TATO” SKLEP Z ARTYKUŁAMI DZIECIĘCYMI ADAM KOTOWSKI

al. Wojska Polskiego 24a

7% na cały asortyment

PHU „TRIO” ANNA WYSZYŃSKA

ul. Kościuszki 26

10% rabatu na wszystkie produkty

Handel detaliczny artykułami przemysłowymi piotr jastrzębski

ul. Białostocka 8

10% na cały asortyment (obuwie, galanteria skórzana, torby podróżne i szkolne)

PROFIL-DRUK ADRIAN STĘPIEŃ

ul. Wodna 3A

20% prezenty, koszulki

P.P.H.U. „GRĄDZKI” WIESŁAW GRĄDZKI

ul. Białostocka 22i

10% na cały asortyment w sklepie „Unikat”(bielizna damska, męska, artykuły pończosznicze, odzież damska i męska)

KINDER LAND KOMIS

ul. Kościuszki 15

5% zniżki na sprzedaż wszystkich artykułów

sklep Pastel

ul. Wyszyńskiego 4c

5% zniżki na artykuły szkolne, wybrany asortyment zabawek oraz ubrania

Sklep z odzieżą damską SHE

ul. Kościuszki 13

10% zniżki na cały asortyment – odzież damską

SKLEP „POD FILARAMI” ZBIGNIEW MACIEJEWSKI

Pl. Sikorskiego 1

5% zniżki na cały asortyment

ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE

„BEMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Legionowa 11

5-7% rabatu na zakupione towary z wyjątkiem działu chemii gospodarczej i towarów ujętych w gazetce promocyjnej

„GOLCHEM” ANDRZEJ GOŁASZEWSKI

Cieciorki 4a

10% rabatu na zakup towaru

Hurtownia „ALFA” Włodzimierz sarnowski

ul. Mazowiecka 26a

10% rabatu na wszystkie produkty: upominki, kartki, porcelanę, sztuczne kwiaty, znicze, rowery, skutery, quady, części

P.P.H.U. „KORA” ANNA MODZELEWSKA

ul. Polowa 13d

5% rabatu na: pościel, ręczniki, kołdry, koce, obrusy, piżamy, szlafroki, narzuty, a także wykonuje usługę szycia pościeli na zamówienie.

p.h.u. „Choiński” leszek choiński

Wola Zambrowska 8

10% i 5%: na usługi montażu stolarki budowlanej: okna, bramy, drzwi – sprzedaż, usługi transportowe, magazynowanie.

SKLEPY MEBLOWE

„PIEER” JACEK PIÓRKOWSKI, GRAŻYNA PIÓRKOWSKA

ul. Targowa 17

6% na wykonanie mebli pod wymiar oraz sprzedaż mebli gotowych

„POMPŁYT” ANETA CHOJNOWSKA

ul. Obrońców Zambrowa 3

7% na wykonanie mebli wg pomiaru i projektu

SALON MEBLOWY - BEATA BORAWSKA

ul. Obrońców Zambrowa 3

10% na cały asortyment

ARTYKUŁY BIUROWE, PAPIERNICZE, KSIĘGARNIE

„KONTEXT” JAN SZELĄGOWSKI

ul. Sadowa 2

7%

Przedsiębiorstwo „Dom książki

Plac Sikorskiego 1

4-10% na zakup książek art. papierniczych oraz zabawek

ARTYKUŁY OGRODNICZE

PHU „ZORZA” WOJCIECH JASTRZĘBSKI

ul. Mazowiecka 57c

5% rabatu na wszystkie artykuły

TELEFONIA KOMÓRKOWA, sprzęt komputerowy, Internet

„MARO PLUS” RADOSŁAW DĄBROWSKI

ul. Białostocka 22b

5% na zakup telefonów komórkowych

„MARKOMP” MAREK MATEJKOWSKI

ul. Bema 2b

5% - komputery, notebooki tablety, telefony, oprogramowanie, monitory głośniki i drukarki.

10%- akcesoria komputerowe, abonament dostępu do sieci Internet (przy umowie na 2 lata)

NAUKA JAZDY

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "KUJAWA" KATARZYNA ZIENKIEWICZ

Plac Sikorskiego 8

10% na szkolenia kandydatów na kierowców kategorii: AM, A1, A2, A, B, B+E, T, C, C+E, D.

SPRZĘT AGD, RTV

SKLEP OGÓLNOPRZEMYSŁOWY "ELEMIS" DANUTA JAGODZIŃSKA

al. Wojska Polskiego 39

5% rabatu na zakup sprzętu- dostawa i wniesienie gratis

SPORT

„VIVA- SPORT”, WŁADYSŁAW WOJSZ

ul. Wyszyńskiego 8

5% na artykuły sportowe

Top Fitness Club Mariusz Kwiatkowski

Plac Sikorskiego 10

20% zniżki na karnety

JUBILER

skup-sprzedaż złota i srebra spółka cywilna

ul. Kościuszki 14

10% na cały asortyment (złota i srebrna biżuteria: łańcuszki, bransoletki, przywieszki, medaliki, obrączki, pierścionki , sprzedaż zegarków)

Szkoły językowe

LINGUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B

5% ulgi dla pierwszego dziecka na naukę języków obcych, 10% dla drugiego oraz 15% zniżki dla trzeciego dziecka

FIRMA VENA NAMR N. RASHID

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 19A

10% na naukę języka angielskiego

UBEZPICZENIA I USŁUGI PRAWNICZE

AVAILO Sp.z o.o.

Jasionka 954

10% na zakup pakietu Mecenas Direct oraz Mecenas Direct dla Rodziny

MOTORYZACJA

HURTOWNIA WORTEL AGRO MOTO I STACJA PALIW STW

Poświątne 102

10% zniżki na usługi wulkanizacyjne, 3% na artykuły motoryzacyjne (oleje, opony, akumulatory, płyny, itd.), 5gr rabatu na wszystkie gatunki paliw płynnych

„GUMPOL” POLMOZBYT BOGDAN KACZYŃSKI

ul. Magazynowa 18

10% na usługi, części i akcesoria

URODA

„KAMELEON” PAWEŁ MARCIN JANCZEWSKI

ul. Gen. J. Bema 2A

10% na usługi: strzyżenie męskie, damskie i dziecięce, koloryzacja, refleksy, sombree, czesanie okolicznościowe, regeneracja włosów.

„KAMELEON” IRENEUSZ SUTKOWSKI

ul. Gen. J. Bema 2A

10% na: przekłuwanie uszu, masaże, kosmetyka twarzy, stylizacja paznokci, remonty wnętrz.

„eMILIA STUDIO” kOMPLEKSOWA STYLIZACJA PAZNOKCI EMILIA jANISZEWSKA

ul. Wilsona 20

25% na usługi: kompleksowa stylizacja paznokci, zabiegi pielęgnacyjne dla dłoni i stóp, rekonstrukcja i reperacja paznokci

SALON FRYZJERSKI „LAMANIA”

Maria Brulińska

ul. Ostrowska 1

30% na usługi fryzjerskie: strzyżenie damskie                i męskie, dziecięce, koloryzacja, upięcia okolicznościowe, regeneracja włosów oraz makijaż okolicznościowy

SALON KOSMETYCZNY „GLAMOUR”

ul. Wyszyńskiego 4c

10% zniżki na manualne oczyszczanie twarzy, mikrodermabrazję diamentową, mezoterapię mikroigłową, złuszczanie kwasami, fale radiowe, masaże relaksacyjne, zabiegi antycellulitowe oraz makijaż permanentny

 
Justyna Włodkowska - Kurpiewska
 • IMG_0061
 • IMG_0062
 • IMG_0065
 • IMG_0066
 • IMG_0067
 • IMG_0071

 

Zambrowianie "sprzątają świat"

W dniu 15 września 2017 roku w naszym mieście odbyła się akcja „Sprzątanie Świata 2017” organizowana pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Krajowym koordynatorem całej kampanii jest Fundacja Nasza Ziemia. Akcja wpisała się już na stałe w kalendarz ekologicznych wydarzeń roku, na szczeblu ogólnopolskim i lokalnym. Gmina Miasto Zambrów jak co roku czynnie wzięła w niej udział. Akcję objął patronatem honorowym Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

„Sprzątanie świata” odbyło się przede wszystkim dzięki aktywności dzieci i młodzieży szkolnej. Swój udział w "Sprzątaniu Świata" zadeklarowało 13 placówek edukacyjnych, w tym: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum miejskie i szkoły ponadgimnazjalne. Do udziału w akcji zaproszono także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu. W akcji uczestniczyło ok. 400 osób.

W tym roku wzorem lat poprzednich przeprowadzono selektywną zbiórkę odpadów. Uczestnicy zbierali nieczystości do worków przeznaczonych na: szkło, surowce wtórne i odpady zmieszane. Najmłodsi uczestnicy akcji sprzątali najbliższe otoczenie swoich placówek, starsi uczniowie zbierali odpady na przydzielonych obszarach miasta. Nagrodą za udział i zaangażowanie są nagrody książkowe oraz pomoce dydaktyczne ufundowane przez Burmistrza Miasta dla każdej placówki biorącej udział w akcji.

Sprzątanie świata jest akcją edukacyjną, której efektem ma być przede wszystkim zmiana przyzwyczajeń i stylu życia na bardziej przyjazny dla środowiska. Wypracowanie nowych nawyków jest wieloletnim procesem. Cieszy jednak fakt, że także i w tym roku, przeprowadzone działania, przyczyniły się do poprawy świadomości ekologicznej naszych najmłodszych mieszkańców.

Akcja miała być formą edukacji ekologicznej połączonej z integracją społeczną i wyrażeniem troski o środowisko naturalne. Jej zadaniem było także zwrócenie społecznej uwagi na problem powstawania i unieszkodliwiania odpadów.

Wioleta Klimowicz

Wydział Gospodarki Komunalnej

 • LO2
 • MP61
 • MP65
 • MP66
 • MP68
 • SP41
 • SP54
 • Sp32
 • ZS15
 • ZS16

Kolejni mali goście odwiedzili burmistrza

Dziś Burmistrz Miasta Zambrów gościł kolejną grupę uczniów z Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie. Wzorem spotkania wtorkowego włodarz miasta powiedział kilka słów o charakterze pracy w Urzędzie Miasta. Następnie mali mieszkańcy zadawali pytania oraz przekazywali swoje propozycje co jeszcze widzieliby w naszym mieście. Nie zabrakło sugestii o nowych placach zabaw, parku linowym czy parku iluzji.

W podziękowaniu za wizytę dzieci przekazały dla gospodarza miasta książeczkę o Zambrowie, a jeden z uczniów słodkości, gdyż właśnie dziś obchodzi dziewiąte urodziny. W prezencie burmistrz przekazał dla solenizanta maskotkę Zambrusia. 

Na koniec spotkania uczniowie otrzymali drobne upominki oraz zrobiły sobie wspólne zdjęcie z Burmistrzem oraz maskotką Zambrusiem.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

 • 1
 • 10
 • 12
 • 13
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • IMG_0025
 • IMG_0026
 • IMG_0034
 • IMG_0044
 • IMG_0050
 • IMG_0052
 • IMG_0059

Uczniowie z wizytą u Burmistrza Miasta Zambrów

Wczoraj Burmistrz Miasta Zambrów gościł uczniów z Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie. Na początku spotkania włodarz miasta powiedział kilka słów o charakterze pracy w Urzędzie Miasta. Po krótkiej prelekcji chętni zadawali pytania typu: czym zajmuje się burmistrz, czy lubi swoją pracę, czy dobrze pracuje się z radnymi, czy ta praca jest trudna, o jakich sprawach decyduje burmistrz w swojej pracy, czy w Zambrowie powstaną nowe ścieżki rowerowe?

Na koniec spotkania uczniowie otrzymali drobne upominki oraz zrobiły sobie wspólne zdjęcie z Burmistrzem oraz maskotką Zambrusiem.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

 • IMG_9893
 • IMG_9895
 • IMG_9900
 • IMG_9910
 • IMG_9914
 • IMG_9915
 • IMG_9918
 • IMG_9919
 • IMG_9922
 • IMG_9924
 • IMG_9925
 • IMG_9936
 • IMG_9945
 • IMG_9946
 • IMG_9947
 • IMG_9956
 • IMG_9962
 • IMG_9965
 • IMG_9968
 • IMG_9970