ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
DOCEŃ ZAMBRÓW
ZAMBRÓW Z LOTU PTAKA
WIRTUALNY SPACER PO MIEŚCIE

60 – lecie SOSW w Długoborzu

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Długoborzu wczoraj obchodził 60 lat funkcjonowania na terenie powiatu zambrowskiego. Z tej też okazji szkoła świętowała również nadanie placówce imienia św. Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, którą koncelebrował biskup Tadeusz Bronakowski. Następnie odbyło się odsłonięcie pamiątkowej tablicy umiejscowionej w jednym z korytarzy placówki. W dalszej części przybyli goście złożyli na ręce Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu Katarzyny Jakimiuk prezenty oraz gratulacje.

Na zakończenie wczorajszej święta ośrodka wyświetlono prezentację z zarysem historycznym placówki oraz artystyczny wyraz na scenie zaprezentowali wychowankowie SOSW.

Na uroczystości obecni byli m.in: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak, Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski, Wicestarosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Sławomir Baran, Burmistrz Zambrowa Kazimierz Dąbrowski, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Zambrów Zbigniew Jach, wójtowie gmin z terenu powiatu zambrowskiego: Jarosław Kos, Sylwester Jaworowski oraz Teresa Grodzka, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Marek Adam Komorowski, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, placówek oświaty, kuratorium oświaty, radni, emerytowani nauczyciele SOSW w Długoborzu, nauczyciele placówki oraz społeczność szkoły.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

 • IMG_0705
 • IMG_0708
 • IMG_0710
 • IMG_0711
 • IMG_0713
 • IMG_0716
 • IMG_0718
 • IMG_0720
 • IMG_0728
 • IMG_0732
 • IMG_0744
 • IMG_0745
 • IMG_0757
 • IMG_0763
 • IMG_0764
 • IMG_0770
 • IMG_0776
 • IMG_0787
 • IMG_0791
 • IMG_0800

 

Zmiany w Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie pełniła będzie młodsza inspektor Anna Bajeńska. Nowa komendant pochodzi z Białegostoku. Pierwsze policyjne kroki w swojej karierze stawiała w Oddziałach Prewencji w Białymstoku. Później pełniła służbę w KMP w Białymstoku oraz na stanowiskach kierowniczych w białostockich komisariatach II a następnie III. W roku 2014 została powołana na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce. W roku 2016 objęła stanowisko Komendanta w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Podczas uroczystości przekazania obowiązków nowej komendant jednostki policji w Zambrowie odbyło się również oficjalne pożegnanie byłego już komendanta Andrzeja Puchalskiego. Na uroczystości obecni byli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Podinspektor Jacek Tarnowski, przedstawiciele władz samorządowych, policjanci oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie oraz lokalne media.

Młodszy Inspektor Andrzej Puchalski pełnił obowiązki komendanta w Zambrowie od 2016r. Z przyczyn zdrowotnych zrezygnował z funkcji i poddał się do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

 • IMG_0645
 • IMG_0648
 • IMG_0649
 • IMG_0652
 • IMG_0653
 • IMG_0657
 • IMG_0662
 • IMG_0664
 • IMG_0665
 • IMG_0679
 • IMG_0680
 • IMG_0692
 • IMG_0695
 • IMG_0699
 • IMG_0701

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 24 października 2017 r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XXXI sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie".

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2017 rok;
 2. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie;
 3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie;
 4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie;
 5. przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie poprzez zmianę siedziby szkoły;
 6. ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Miasto Zambrów i określenia granic ich obwodów;
 7. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli przedszkoli pracujących w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i młodszych;
 8. nadania nazwy rondu;
 9. zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
 10. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 11. udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 12. przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Zambrów na lata 2017 - 2022.
 1. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta Zambrów w 2017 roku.
 2. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Miasta Zambrów w 2017 roku.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
 4. Informacja Miejskiego Ośrodka Kultury dotycząca przedstawienia planu pracy na 2018 rok.
 5. Informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 6. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.



Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza
nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów

 1. Przedmiotem sprzedaży na własność jest nieruchomość stanowiąca własność Miasta Zambrów o  powierzchni 0,0141 ha oznaczona w operacie ewidencji gruntów działką nr 1583/15 położona w Zambrowie przy ul. Jantarowej. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą LM1Z/00000008/7.
  Na nieruchomości przy granicy z działką nr 1583/17 usytuowana jest część komórek komunalnych zlokalizowanych głównie na działce nr 1583/17, która zajmuje trójkąt o wymiarach 2,70 m x 2,05 m x 3,39m. W odległości 0,71 m od granicy z działką nr 1582/23  usytuowana jest stanowiąca własność prywatną część ogrodzenia z przęseł metalowych na fundamencie o długości 2,98 m i szerokości 0,28 m. Od strony granicy z działką nr 1583/10 na nieruchomości usytuowana jest część ściany budynku stanowiącego prywatną własność o grubości w najszerszym miejscu 0,24 m.
 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący przedmiotową nieruchomość przeznaczony jest w części pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług a w części pod zabudowę usługową.  
 3. Nieruchomość będąca przedmiotem  obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym odpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony polegającym na prawie umieszczenia gazociągu średniego ciśnienia wraz przyłączeniami zgodnie z planem sytuacyjnym oraz na prawie wstępu, przechodu, przejazdu, całodobowego dostępu do urządzeń w celu prowadzenia eksploatacji, remontów, modernizacji, konserwacji, przebudowy bądź wymiany urządzeń gazowych i elementów gazociągu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub jej następców prawnych.

 4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm.) upłynął w dniu 16 października 2017 roku.
 5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 16.507,00 zł (słownie : szesnaście tysięcy pięćset siedem złotych 00/100).
 6. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 1000 pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej nr 3.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 1.600,00 zł (słownie : jeden tysiąc sześćset złotych 00/100) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 17 listopada 2017 roku.
 8. Pisemne oferty zawierające imię, nazwisko lub nazwę firmy i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, dokumenty rejestrowe w przypadku przedsiębiorców, oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu w przypadku istnienia wspólności majątkowej,  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń i oferowaną konkretną cenę bez wskazywania komisji wykonania dodatkowych przeliczeń wraz z dołączonym dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętej kopercie z napisem   „ Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Jantarowej ”  w Urzędzie Miasta Zambrów pokój nr 225 w terminie do dnia 20 listopada 2017 roku do godz. 1500.
 9. Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %, którą należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.
 10. Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
 • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 1. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 2. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku  poz. 1490 ).
 4. Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie (086) 271-22-10 w. 32.

 

Koncert Oratorium "4 pory życia"